Onderwijs

Coaching voor:

 • Basisonderwijs
 • Voortgezet Onderwijs
 • MBO
 • HBO
 • Passend Onderwijs

Basisonderwijs

De kinderen die nu voor het eerst naar school gaan, zijn rond 2032 klaar om aan het werk te gaan en te participeren in de maatschappij. Welke kennis en vaardigheden hebben zij nodig om optimaal te kunnen functioneren in de samenleving? Welke competenties zijn nu echt belangrijk? De vaardigheden die voor een beroep en allerlei andere activiteiten belangrijk zijn softskills: persoonlijke, emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden.

Vind je ook dat het ontwikkelen van doorzettingsvermogen voor sommige kinderen belangrijker zijn dan het behalen van een A-score bij de Cito-toets? Neem je leerlingen dan mee in de ontwikkeling van softskills. Train de persoonlijke eigenschappen, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, analytisch denken en probleemoplossend vermogen, vriendelijkheid en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen.

Wanneer wij een kind, een groep of klas binnen het basisonderwijs coachen werken we onder andere aan softskills. Het geeft het kind meer zelfvertrouwen, het kind kan samenwerken, het kind voelt zich verbonden met zichzelf en de wereld om zich heen en voor de groep levert het een positieve bijdrage aan een gezond pedagogisch leerklimaat. We ondersteunen de leerkracht en de leerlingen door een transfer te maken naar de klas.

Dynamische driehoek

Wij werken vanuit de dynamische driehoek.

De leerkrachten en ouders krijgen een actieve rol in de trajecten. Zij zijn degene die de meeste tijd met de kinderen doorbrengen. Door een goede samenwerking aan te gaan met de leerling, ouders en school is de kans op een succesvolle ontwikkeling aanzienlijk groter.

De ervaringen van onze klanten kunt u lezen onder testimonials.

Voortgezet Onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Het tijdstip waarop deze overgang plaatsvindt (zo rond de 12 jaar) valt samen met biologische en neurologische veranderingen. Elk kind reageert op zijn eigen manier op deze veranderingen. De brugklasleerling krijgt te maken met een schoolgebouw wat aanzienlijk groter is dan de basisschool, de leerling krijgt een rooster met afkortingen voor de vakken, de docenten en de lokalen. Hij moet elke dag bedenken welke boeken hij moet meenemen, hij moet het huiswerk op de juiste plek in zijn agenda noteren en na schooltijd moet er huiswerk gemaakt en geleerd worden. In elk geval kosten alle veranderingen energie.

Voor jongeren die moeite hebben met de overstap naar het voortgezet onderwijs, het plannen en het organiseren van huiswerk lastig vinden of faalangstig zijn bieden wij ondersteuning. We spelen in op de ontwikkelingsbehoeften en eigen leerstrategie van de jongeren, zodat zij uitdagingen het hoofd kunnen bieden. We kijken wat zij nodig hebben om volledig in hun kracht te komen om uiteindelijk weer zelfstandig hun weg te vervolgen.

Neem gerust contact met ons op.

MBO

Het middelbaar beroepsonderwijs bereidt studenten, zowel jongeren als jong volwassenen, voor op hun toekomst in de maatschappij. Welke competenties zijn nu echt belangrijk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten deze competenties en vaardigheden in hun rugzak krijgen, zodat zij nog beter aansluiten op de arbeidsmarkt?

We spelen in op jouw ontwikkelingsbehoeften en eigen leerstrategie, zodat jij je uitdagingen het hoofd kan bieden. We kijken wat je nodig hebt om volledig in je kracht te komen om weer zelfstandig je loopbaan te vervolgen.

Neem gerust contact met ons op.

HBO

Je bent HBO student en staat volop in het leven. Dan gaat er waarschijnlijk een nieuwe wereld voor je open. Je krijgt nieuwe vrienden en misschien ga je wel op een studentenkamer wonen. En dan kan er best veel op je afkomen. Er wordt nu meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van je gevraagd.

Vind je dit nu nog even lastig? De professionals van Sensitief Coachen zijn bereid om jou ondersteunen in je uitdagingen. We spelen in op jouw ontwikkelingsbehoeften en eigen leerstrategie, zodat jij je uitdagingen het hoofd kan bieden. We kijken wat je nodig hebt om volledig in je kracht te komen om uiteindelijk weer zelfstandig je loopbaan te vervolgen.

Neem gerust contact met ons op.

Passend Onderwijs

Met de komst van Passend Onderwijs verschuift het accent van het vaststellen van de beperking naar het verkennen van de mogelijkheden. Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door Passend Onderwijs kunnen meer kinderen en jongeren langer in het reguliere onderwijs blijven. Dat betekent ook tegelijkertijd dat er nogal wat van de leerkrachten wordt gevraagd. Daarom kijken wij bij Sensitief Coachen niet alleen naar de leerling, maar ook naar de leerkracht en ouders. Wij hebben positieve relaties opgebouwd met samenwerkingsverbanden die binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs arrangementen verzorgen met als doel het behouden van een plaats in het reguliere onderwijs en de kinderen en de jongeren vaardiger en zelfredzamer te krijgen.

In de praktijk gaat het vooral om die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of gedrag- en/of leerproblematiek. Te denken valt aan kinderen en jongeren waarbij een vorm van autisme, AD(H)D, ODD of selectief mutisme is gediagnosticeerd. Maar we ondersteunen/begeleiden ook steeds vaker kinderen en jongeren die hoog sensitief zijn, hoogbegaafd zijn of in de knel zijn geraakt door de scheiding van ouders of het verlies van een dierbare.

Passend Onderwijs stopt dus niet bij de leerling. Het is een proces waarin de leerkracht, ouder en kind/jongere samenwerken om een zo goed mogelijke manier te vinden van onderwijs voor het kind. Met passende ondersteuning aan de individuele leerling en coaching en ondersteuning aan de leerkracht kan de leerling toch een plek krijgen en zijn/haar eigen talenten ontwikkelen.

Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingsbehoeften van de leerling/student kunnen wij aan de hand van observaties en gesprekken met de leerling, ouders en leerkrachten een inventarisatie van de ontwikkelingsbehoeften maken. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan de individuele leerling op het gebied van zijn/haar specifieke onderwijsbehoefte of zorgvraag en coachen we de leerkracht/docent met betrekking tot de hulpvragen van de leerling/student en school.

Voor leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs kan de individuele begeleiding zich richten op:

 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • versterken van het zelfbeeld
 • omgaan met faalangst
 • herkennen en benoemen van emoties
 • vergroten van sociale vaardigheden
 • versterken van executieve functies
 • spelbegeleiding met klasgenoten (trainen van de sociale vaardigheden)
 • inzicht krijgen in haar/zijn kwaliteiten
 • leren organiseren en plannen van het huiswerk
 • ‘lk leer leren’
 • mindset: Fixed en Growth mindset
 • Om leren gaan met hoog sensitiviteit
 • Om leren gaan met de scheiding van ouders
 • Om leren gaan met het verlies van een dierbare
 • psycho-educatie op het gebied van autisme, PDD-NOS, AD(H)D, ODD

De begeleiding van de individuele leerling wordt na elk begeleidingsmoment inzichtelijk gemaakt door een kort verslag aan ouders, leerkracht en intern begeleider. De leerkrachten en docenten kunnen handelingsadviezen krijgen als praktisch handvat voor de ondersteuning in de klas. Het begeleidingsplan wordt tussentijds geëvalueerd met alle betrokkenen en daar waar nodig worden de doelen aangepast.

Neem gerust contact met ons op.