Passend Onderwijs


Met de komst van Passend Onderwijs verschuift het accent van het vaststellen van de beperking naar het verkennen van de mogelijkheden. Passend Onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door Passend Onderwijs kunnen meer kinderen en jongeren langer in het reguliere onderwijs blijven. Dat betekent ook tegelijkertijd dat er nogal wat van de leerkrachten wordt gevraagd. Daarom kijken wij bij Sensitief Coachen niet alleen naar de leerling, maar ook naar de leerkracht en ouders. Wij hebben positieve relaties opgebouwd met samenwerkingsverbanden die binnen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs arrangementen verzorgen met als doel het behouden van een plaats in het reguliere onderwijs en de kinderen en de jongeren vaardiger en zelfredzamer te krijgen.

In de praktijk gaat het vooral om die leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of gedrag- en/of leerproblematiek. Te denken valt aan kinderen en jongeren waarbij een vorm van autisme, AD(H)D, ODD of selectief mutisme is gediagnosticeerd. Maar we ondersteunen/begeleiden ook steeds vaker kinderen en jongeren die hoog sensitief zijn, hoogbegaafd zijn of in de knel zijn geraakt door de scheiding van ouders of het verlies van een dierbare.

Passend Onderwijs stopt dus niet bij de leerling. Het is een proces waarin de leerkracht, ouder en kind/jongere samenwerken om een zo goed mogelijke manier te vinden van onderwijs voor het kind. Met passende ondersteuning aan de individuele leerling en coaching en ondersteuning aan de leerkracht kan de leerling toch een plek krijgen en zijn/haar eigen talenten ontwikkelen.

Voor het in kaart brengen van de ontwikkelingsbehoeften van de leerling/student kunnen wij aan de hand van observaties en gesprekken met de leerling, ouders en leerkrachten een inventarisatie van de ontwikkelingsbehoeften maken. Daarnaast bieden wij ondersteuning aan de individuele leerling op het gebied van zijn/haar specifieke onderwijsbehoefte of zorgvraag en coachen we de leerkracht/docent met betrekking tot de hulpvragen van de leerling/student en school.

Voor leerlingen binnen het reguliere basisonderwijs kan de individuele begeleiding zich richten op:

 • vergroten van het zelfvertrouwen
 • versterken van het zelfbeeld
 • omgaan met faalangst
 • herkennen en benoemen van emoties
 • vergroten van sociale vaardigheden
 • versterken van executieve functies
 • spelbegeleiding met klasgenoten (trainen van de sociale vaardigheden)
 • inzicht krijgen in haar/zijn kwaliteiten
 • leren organiseren en plannen van het huiswerk
 • ‘lk leer leren’
 • mindset: Fixed en Growth mindset
 • Om leren gaan met hoog sensitiviteit
 • Om leren gaan met de scheiding van ouders
 • Om leren gaan met het verlies van een dierbare
 • psycho-educatie op het gebied van autisme, PDD-NOS, AD(H)D, ODD

De begeleiding van de individuele leerling wordt na elk begeleidingsmoment inzichtelijk gemaakt door een kort verslag aan ouders, leerkracht en intern begeleider. De leerkrachten en docenten kunnen handelingsadviezen krijgen als praktisch handvat voor de ondersteuning in de klas. Het begeleidingsplan wordt tussentijds geëvalueerd met alle betrokkenen en daar waar nodig worden de doelen aangepast.

Neem gerust contact met ons op.Share This